• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ikupujesz.pl

 

 1. Wstęp

Data publikacji: 15.10.2022r.

Sklep internetowy ikupujesz.pl działający pod adresem ikupujesz.pl prowadzony jest przez INDYGO Tomasz Niemczuk - numer telefonu: 665636889, z siedzibą przy os. Zapalenicy 10 43-370 w Szczyrku, działający pod numerem NIP: 9372216729, REGON: 389298009.

Kontakt mailowy możliwy jest pod adresem: biuro@ikupujesz.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie ikupujesz.pl, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

Sprzedawca informuje, że opinie zamieszczone na sklepie zostały wystawione przez konsumentów, którzy rzeczywiście używali produktu lub go nabyli - zapewnione poprzez techniczne ustawienie parametrów w sklepie interentowym.

 

Regulamin skierowany jest do wszystkich klientów sklepu. Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania z Regulaminem przed dokonaniem zakupu oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu.

W celu zapoznania się regulaminem Klient powinien kliknąć w hiperlink „Regulamin”.

 

 1. Definicje

Regulamin – niniejszy zbiór zasad organizujący zasady korzystania ze sklepu ikupujesz.pl

Sklep – sklep działający pod adresem ikupujesz.pl

Kupujący - osoba fizyczna; osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; osoba prawna; ułomna osoba prawna; inne podmioty lub osoby dokonujące zakupu w sklepie.

Sprzedawca - INDYGO Tomasz Niemczuk, z siedzibą przy os. Zapalenicy 10 43-370 w Szczyrku, NIP: 9372216729, REGON: 389298009.

Operator płatności - Blue Media S.A.

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu między Sklepem a Kupującym.

 

 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Warunkiem korzystania ze sklepu jest zapoznanie się z regulaminem sklepu i jego akceptacja.

Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu.

Zamówienia od Klientów przyjmowane są za pośrednictwem wysyłanego formularza zamówień na stronie ikupujesz.pl.

Zamówienie Towarów bez rejestracji Kupującego odbywa się poprzez wybór Towarów, kliknięcie przycisku „Do koszyka” znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie przejście poprzez przycisk „Realizuj zamówienie” do formularza zamówień, w którym należy wybrać metodę płatności, formę dostawy oraz wprowadzić swoje dane adresowe a następnie potwierdzić zamówienie poprzez przycisk „Zamów i zapłać”.

Aby mieć ciągły dostęp do podglądu statusu zamówienia, dokonaniu ewentualnych zmian lub uwag oraz śledzenia trasy przesyłki można dokonać rejestracji poprzez podanie adresu email oraz hasła i wyrażenie zgody na utworzenie konta. Do sklepu będzie można się logować używając podanego adresu e-mail i hasła. Składanie zamówienia przez zarejestrowanych użytkowników odbywa się poprzez wybór Towarów, kliknięcie przycisku „Do koszyka” znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie przejście poprzez przycisk „Realizuj zamówienie” do formularza zamówień, w którym należy wybrać metodę płatności, formę dostawy  a następnie potwierdzić zamówienie poprzez przycisk „Zamów i zapłać”.

Po kliknięciu przycisku „Zamów i zapłać” kupujący zostanie przekierowany na stronę Operatora płatności celem dokonania zapłaty za wybrane towary i dostawę.

Po skutecznym opłaceniu zamówienia Kupujący zostanie przekierowany na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie również przesłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 

Po zaksięgowaniu wpłaty rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

Na życzenie Klienta możliwe jest otrzymanie faktury VAT za zamówienie. W celu otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć tę opcję w formularzu zamówienia i wprowadzić prawidłowe dane do faktury.

Faktury VAT dostarczane są drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w formularzu.

 

 1. Dostawa

Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze.

Wysyłka produktów ma z reguły miejsce w 24h-48h, max. 5dni roboczych dla produktów produkowanych na zamówienie i jest zgodna z informacją na karcie produktu.

Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

Dostawa możliwa jest za pośrednictwem firmy kurierskiej lub do paczkomatów.

Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Klient powinien wraz z kurierem spisać protokół szkody, a następnie jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym.

 1. Realizacja płatności

W ramach funkcjonowania sklepu możliwe jest skorzystanie z szybkich płatności, których operatorem jest Blue Media S.A.

 

 1. Odstąpienie od umowy

Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od odebrania Towaru przez Kupującego.

Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia -poprzez wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres biuro@ikupujesz.pl.
Zalecane jest aby kupujący skorzystał z formularza odstąpienia od umowy, który otrzyma na maila po złożeniu zamówienia.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Kupujący zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 
Adres do zwrotów: 
INDYGO Tomasz Niemczuk
os. Zapalenica 10
43-370 Szczyrk.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy Kupującego podany w formularzu odstąpienia od umowy.

Kupujący ponosi koszt odesłania towaru do Sprzedawcy.

Sklep nie przyjmuje zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego)

Kupujący powinien odesłać towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sklep nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem

W przypadku zwrotu towaru należy odesłać wraz z nim wszystkie otrzymane gratisy.

W przypadku zwrotu towaru po otrzymaniu rabatu na zakup kolejnej sztuki lub rabatu wynikającego z wielkości zamówienia sklep pomniejszy zwrot wpłaty o wartość udzielonego rabatu.

 1. Reklamacje

Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona.
Dalsze postanowienia dotyczą wyłącznie: 
Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta;
Niezgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt zgodny z umową.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt w chwili dostarczenia do Klienta jest niezgodny z umową, a jego niezgodność zostanie ujawniona w trakcie 2 lat od hwili dostarczenia towaru.

W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupującemu przysługują uprawienia wskazane w art. 43d i n. Ustawy o prawach konsumenta.

Jeżeli Kupujący stwierdzi niezgodność towaru z umową, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, przedstawiając opis wady oraz dokumentując fakt istnienia wady np. zdjęcie lub nagrania oraz przedstawiając opis wszelkich niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji dodatkowych okoliczności, dane kontaktowe kupującego, datę dostawy towaru do kupującego, numer zamówienia, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie:

 • naprawy Towaru fizycznego albo
 • wymiany Towaru fizycznego.

W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Towaru fizycznego są niemożliwe lub wymagałaby dla Sprzedawcy nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży. 

Reklamacje należy składać elektronicznie lub pisemnie.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacj za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar fizyczny podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar fizyczny na swój koszt. 

W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży,
 • Sprzedawca nie doprowadził Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży,
 • Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar fizyczny do zgodności z Umową sprzedaży;
 • Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży;
 • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Niezgodność jest nieistotna. 
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.

Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru fizycznego lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 1. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Kupujący ma możliwość:

 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona Kupujących.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

 

 1. Polityka prywatności (polityka cookies).

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce cookies dostępnej pod adresem https://ikupujesz.pl/news/n/134/Polityka-RODO-i-Polityka-cookies.

 

 1. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.