• ZWROT I REKLAMACJE

ZWROT I REKLAMACJE

  1. Zwroty

Poniższe postanowienia dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta. 

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od odebrania Towaru przez Kupującego.

Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia -poprzez wysłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres biuro@ikupujesz.pl.
Zalecane jest aby kupujący skorzystał z formularza odstąpienia od umowy, który otrzyma na maila po złożeniu zamówienia.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Kupujący zwróci Sprzedawcy Towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 
Adres do zwrotów: 
INDYGO Tomasz Niemczuk
os. Zapalenica 10
43-370 Szczyrk.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

Zwrot środków nastąpi na rachunek bankowy Kupującego podany w formularzu odstąpienia od umowy.

Kupujący ponosi koszt odesłania towaru do Sprzedawcy.

Sklep nie przyjmuje zwrotów od firm (nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych w przypadku, o którym mowa w art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta w zw. z art. 385(5) kodeksu cywilnego)

Kupujący powinien odesłać towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sklep nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem

W przypadku zwrotu towaru należy odesłać wraz z nim wszystkie otrzymane gratisy.

W przypadku zwrotu towaru po otrzymaniu rabatu na zakup kolejnej sztuki lub rabatu wynikającego z wielkości zamówienia sklep pomniejszy zwrot wpłaty o wartość udzielonego rabatu.

 

  1. Reklamacje

Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona.
Dalsze postanowienia dotyczą wyłącznie: 
Kupującego będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta;
Niezgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt zgodny z umową.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt w chwili dostarczenia do Klienta jest niezgodny z umową, a jego niezgodność zostanie ujawniona w trakcie 2 lat od hwili dostarczenia towaru.

W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupującemu przysługują uprawienia wskazane w art. 43d i n. Ustawy o prawach konsumenta.

Jeżeli Kupujący stwierdzi niezgodność towaru z umową, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, przedstawiając opis wady oraz dokumentując fakt istnienia wady np. zdjęcie lub nagrania oraz przedstawiając opis wszelkich niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji dodatkowych okoliczności, dane kontaktowe kupującego, datę dostawy towaru do kupującego, numer zamówienia, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć reklamację zawierającą żądanie:
  • naprawy Towaru fizycznego albo
  • wymiany Towaru fizycznego.
W przypadku, gdy zarówno wymiana jak i naprawa Towaru fizycznego są niemożliwe lub wymagałaby dla Sprzedawcy nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży. 

Reklamacje należy składać elektronicznie lub pisemnie.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacj za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Kupujący udostępnia Sprzedawcy Towar fizyczny podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Kupującego Towar fizyczny na swój koszt. 

W przypadku ujawnienia Niezgodności, Kupujący może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży,
  • Sprzedawca nie doprowadził Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży,
  • Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar fizyczny do zgodności z Umową sprzedaży;
  • Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży;
  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru fizycznego do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli Niezgodność jest nieistotna. 
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Kupujący niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt.

Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Towaru fizycznego lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zwrot ceny dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Z uwagi na to, że nasze zamówienia są obsługiwane przez kilka jednostek logistycznych, uprzejmie prosimy o informację o zwrocie/reklamacji - w odpwoiedzi zwrotnej otrzymają Państwo właściwy adres do odesłania towarów.
Jeśli kupujący nie chce lub nie może się skontaktować w sprawie potwierdzenia adresu zwrotu, prosimy odesłać towar na adres głównej siedziby firmy, tj. os. Zapalenica 10, 43-370 Szczyrk - adresat: INDYGO Tomasz Niemczuk